Tisztelt Olvasó!

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Velence Tax Kft. internetes oldalán történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Velence Tax Kft. az Ön által megadott személyes adatokat megismerje és célhoz kötött módon, az ügy ellátáshoz szükséges mértékben és ideig kezelje.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Velence Tax Kft.

 

Adatkezelési Nyilatkozat

A Velence Tax Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági és bírósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Velence Tax Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

1. Preambulum

A Velence Tax Kft. a www.velencetax.hu címen elérhető internetes honlapján információkat, cikkeket, előadásokat tesz közzé a Velence Tax Kft. tevékenysége vonatkozásában, továbbá regisztrációhoz kötött online tanácsadási szolgáltatást nyújt látogatói, illetve ügyfelei részére.

 

2. Fogalmak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján > érintett = bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított > vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

  • személyes adat = az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • hozzájárulás = az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  • adatkezelő = az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  • adatkezelés = az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

3. A Velence Tax Kft. adatai, elérhetősége

Név: Velence Tax Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: Cg.01-09-957909

Székhely: 1016 Budapest, Róka utca 1.

Postacím: 1016 Budapest, Róka u. 1. fszt 3.

Felelős Akkreditál Közbeszerzési Szaktanácsadó regisztrációs azonosító: 00084

Ügyvezető: dr. Korossy Emese

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36 30 645 9750

 

4. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató

A Velence Tax Kft. honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve, azonban az online tanácsadási szolgáltatás olyan regisztrációhoz kötött, amelynek során a szolgáltatást igénybe vevő a nevének és elérhetőségének megadásán kívül további személyes adat közlésére nem köteles. Az online tanácsadási szolgáltatást igénybe vevő ügyfél a Velence Tax Kft. internetes oldalán történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Velence Tax Kft. a szolgáltatást igénybe vevő által megadott személyes adatokat megismerje és célhoz kötött módon, az ügy ellátáshoz szükséges mértékben és ideig kezelje. Ezen túlmenően a honlap használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor.

A Velence Tax Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítóval nem rendelkezik mivel a hatályos előírások szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) ügyfélkapcsolat jogcímen az adatkezelést nem kell bejelenteni, ha az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, az adatkezelés célja az érintett számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, és az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

(http://www.naih.hu/files/nyilvantartas-GYIK-2013_02_13.pdf)

Jelen adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a Velence Tax Kft. a fent írt tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen.

 

5. Elektronikus levélcímek felhasználása

A Velence Tax Kft. honlapján nincs lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében hírlevél kizárólag a felhasználó előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető. A hírlevélre történő feliratkozás lehetőségének a hiányára tekintettel a Velence Tax Kft. a honlapra látogatók részére nem küld tájékoztató e-maileket, reklámokat.

 

6. A honlap adatkezelése

A Velence Tax Kft. internetes honlapjához bárki - kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül - hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat, figyelemmel arra is, hogy az online tanácsadás regisztrációhoz kötött. Nem személyhez kötött információkat azonban a weblap korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról, de ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető, így az adatgyűjtés a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg. A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatását használja, melynek során a webanalitikai program a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomagokat ("sütiket") kezel, melyek a felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülnek. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

 

7. Felhasználó nyilatkozata

A felhasználó a regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az általa a Velence Tax Kft. részére átadott személyes adatait a Velence Tax Kft. célhoz kötött módon, az adott ügy ellátáshoz, illetve a tanácsadáshoz szükséges mértékben és ideig kezelje. A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

8. Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Velence Tax Kft-től az adatkezelés vonatkozásában a 3. pontban írt elérhetőségeken. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Budapest, 2015. augusztus 20. Velence Tax Kft.


Árajánlat kérés

Bármilyen közbeszerzési, adózási, adójogi problémával fordul hozzánk, minden helyzetben segítünk megtalálni a tisztességes és az adott probléma megnyugtató lezárását eredményező megoldást.

 


ONLINE TANÁCSADÁS

Társaságunk vállalja, hogy email üzenetben megküldött, esetlegesen pontosított kérdésére 3 munkanapon belül email üzenetben válaszol.

 

Velence Tax

Velence Tax Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 01-09-957909
Adószám: 14872798-2-41

GDPR Adatkezelési tájékoztató

Velence Tax

Velence Tax Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

ELÉRHETŐSÉGEINK

CÍM : 1016 Budapest, Róka u. 1. A. ép. Fszt 3

TEL : +36 30 645 9750

CÍM : 1016 Budapest, Róka u. 1. A. ép. Fszt 3